BLACK WEEK

 REGULAMIN PROMOCJI "BLACK WEEK”

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK WEEK” (,,Promocja”) jest sklep internetowy działający pod adresem mumkashoes.pl (,,Sklep internetowy”).
 2. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej mumkashoes.pl (link do strony: mumkashoes.pl).
 3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci maksymalnie dwóch zakupów produktów (stwierdzonych imienną fakturą lub paragonem), o których mowa w punkcie 2 powyżej.
 4. W ramach Promocji cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie internetowym zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj.:

  a) -25% liczone od regularnej (nieobniżonej) ceny produktu dla produktów widocznych na podstronie http://mumkashoes.pl/pages/black-week-25 ,
  b) -30% liczone od regularnej (nieobniżonej) ceny produktu dla produktów widocznych na podstronie http://mumkashoes.pl/pages/black-week-30 ,
  c) -40% liczone od regularnej (nieobniżonej) ceny produktu dla produktów widocznych na podstronie http://mumkashoes.pl/pages/black-week-40

 5. Dokładna wysokość rabatu oraz ostateczna cena zakupu widoczna jest przy każdym produkcie. Przekreślona cena oznacza cenę regularną. Cena w kolorze czerwonym oznacza cenę promocyjną, obniżoną odpowiednio o 20, 30 lub 40 procent od ceny regularnej.
 6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

 8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest dla każdego z Produktów osobno.

 9. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

 10. Promocja obowiązuje od dnia 22.11.2020 r. od godz. 00:01 do godz. 23:59 dnia 29.11.2020 r.
 11. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 250,00 zł.
 12. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji najpóźniej do dnia 30.12.2020r.
 13. W przypadku zwrotu produktów kupionych na promocji "Black Week", udzielone rabaty przepadają.
 14. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej mumkashoes.pl.
 16. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2020 r.

Ożarów Mazowiecki, 21.11.2020