Regulamin sklepu internetowego od 24.04.2024

Regulamin sklepu internetowego mumkashoes.pl

 

 §1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem mumkashoes.pl prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia oraz galanterii za pośrednictwem Internetu w ramach działalności gospodarczej realizowanej pod firmą ESTETINO Sp. z o.o. , Regon 362271550, NIP 517 037 10 63, adres siedziby: 35-322 Rzeszów, ul. Spółdzielcza 13.
 2. Użyte w dalszej części Regulaminu pojęcia oznaczają:

Dzień Roboczy - to każdy jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Zamówienia - to usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia oraz wybranie warunków Umowy Sprzedaży spośród oferowanych przez Sprzedawcę, w tym skorzystanie z rabatów, określenie sposobu płatności i dostawy.

Klient - to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu w sklepie internetowym mumkashoes.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez ten sklep, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, albo - jeżeli jest osobą fizyczną - posiadającą chociażby ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Klient posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawych zobowiązuje uzyskać zgodę swojego ustawowego przedstawiciela na zawarcie wszelkich umów ze Sprzedawcą/Usługodawcą.

Konsument - to osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca/Usługodawca - to określony w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, właściciel sklepu internetowego mumkashoes.pl.

Sklep Internetowy - to serwis internetowy powadzony przez Sprzedawcę pod adresem mumkashoes.pl, umożliwiający Klientowi kupowanie produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz korzystanie przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Usługa Elektroniczna - to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Newsletter - to usługa elektroniczna będąca formą elektronicznego biuletynu obejmującego cykliczne informacje o produktach i promocjach dostępnych w sklepie internetowym mumkashoes.pl, rozsyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klientów, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

Konto - to usługa elektroniczna będąca zbiorem zasobów i uprawnień w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy przypisany konkretnemu Klientowi, oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta, w tym informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.

Produkt - to rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny lub obniżenie kosztów wysyłki.

Koszyk - to fragment oprogramowania Sklepu Internetowego gromadzący i uwidaczniający Klientowi wybrane przez niego produkty, umożliwiający modyfikację danych zamówienia.

Umowa Sprzedaży - to umowa przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność produktu i wydać mu go, a Klient zobowiązuje się produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy umówioną cenę powiększoną o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty przesyłki. Warunki i tryb zawarcia Umowy Sprzedaży określa w szczególności niniejszy Regulamin.

Zamówienie - to wyrażenie przez Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na odległość, której przedmiotem jest produkt oferowany przez Sprzedawcę.

Regulamin - to niniejszy zbiór zasad regulujących zawieranie Umów Sprzedaży oraz świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień konsumentów oraz podmiotów nie będących konsumentami, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się te przepisy.

 

§2. Ochrona danych osobowych

 1. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
 3. Administratorem danych osobowych jest wskazany w § I pkt 1 właściciel sklepu internetowego mumkashoes.pl.

  Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak konieczne do zarejestrowania się, korzystania z określonych usług elektronicznych lub złożenia zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody i akceptacja następuje poprzez zakreślenie okienka/checkboxu.

Przekazane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000.), z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),  z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w którym Klient przekazał swoje dane, to jest w celu:

-  zawarcia, zmiany, wykonania albo rozwiązania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz - pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta

– w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep mumkashoes.pl za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznej lub sms.

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, ponadto w przypadku płatności przelewem tradycyjnym - numer rachunku bankowego, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także numer identyfikacji podatkowej NIP oraz pełna nazwa firmy.

6. Administrator z należytą starannością chroni dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych i stosuje w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w tym protokół SSL.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i uzupełniania, żądania ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a nadto prawo żądania usunięcia danych. Klient ma również prawo wniesienia skargi do urzędu właściwego do ochrony danych osobowych.

9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone zostały w zakładce „Polityka prywatności” .

 

§3. Warunki i tryb zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest uprzednie złożenie Zamówienia przez Klienta. Zamówienie Produktu, Klient może złożyć następującymi sposobami: przez Formularz Zamówienia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pocztą elektroniczną pod adresem info@mumkashoes.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, telefonicznie pod numerami: komórkowym 603 833 482, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego wygląda w następujący sposób, kolejno:
a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia. Sprzedawca może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu dodanego do Koszyka, np. personalizacja, dodanie innych Produktów powiązanych niedostępnych w niezależnej sprzedaży w Sklepie Internetowym.

  b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Klient ma również możliwość dodania swoich uwag do zamówienia w polu  "uwagi do zamówienia".

   

  Sprzedawca może wystawić klientowi fakturę VAT. W wypadku Klientów będącymi przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie numeru NIP oraz nazwy firmy.

  W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu.

  c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.

  d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

  e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

  f. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.

  g. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności, to jest bramki Przelewy24.

  h. Jeżeli Klient chce złożyć zamówienie z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon lub pocztą elektroniczną:

  i. Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży na podstawie telefonicznego lub mailowego zamówienia,

  4. Klient, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu,

  5. Po akceptacji regulaminu przez Klienta, i zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożone w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z przyczyn wskazanych w § 7 (brak płatności) niniejszego regulaminu.

  6. Otrzymanie zamówienia 
  Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi i przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez wysłanie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży

  §4. Koszty, termin oraz sposoby dostawy

  1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu do miejsca znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Klienta.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  4. Paczkomaty InPost.
  5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
  6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
   a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
   b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
   8. Zamówienia zawarte i opłacone do godz. 10:00 przygotowywane są do wysyłki tego samego dnia, po godz. 10:00 przygotowywane są tego samego dnia do wysyłki.
   9. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy. Firma kurierska Inpost, InPost Paczkomaty oraz DPD realizuje zamówienia do 3 dni roboczych.
   10. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy zawarte zostały w zakładce "Koszty i czas dostawy" zamieszczonej na każdej podstronie Sklepu Internetowego.
   §5. Realizacja zamówienia
   1. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy są wykonywane pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.
   2. W razie przejściowego braku zamówionego towaru w magazynie, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas niezbędny do sprowadzenia towaru. O konieczności sprowadzenia towaru oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Klient może zaakceptować przedłużony termin realizacji zamówienia albo zrezygnować z zamówienia.
   3. Towar opłacony przelewem, kartą kredytową lub w formie online jest wysyłany do Klienta po uprzednim wpłynięciu całej należności na konto bankowe Sprzedawcy.
   4. Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost, DPD lub InPost Paczkomaty. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki spowodowane błędnym oznaczeniem adresu dostawy.
   5. Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania przesyłki przez Sprzedawcę + ewentualny czas transferu należności za towar + czas transportu przez przewoźnika.
   6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęcia przesyłki od Dostawcy firmy kurierskiej DPD lub Inpost. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

    

   §6. Dowód zakupu

   1. Dowodem zakupu towaru jest każdy dokument potwierdzający fakt jego zakupu, w szczególności wystawiony przez Sprzedawcę rachunek elektroniczny, faktura VAT wysyłana poczta elektroniczną na adres podany przez kupującego lub paragon załączony do przesyłki. Na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt zakupu towaru można dokonać zwrotu, wymiany albo reklamacji towaru.
   2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia rachunku elektronicznego w pdf, paragonu lub faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

    

   §7. Płatności

   1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
   2. Sprzedawca udostępnia Klientowi, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w szczególności:

   a. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem,

   b. Przelew bankowy – na niżej wskazany numer konta bankowego, w terminie 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, pod rygorem jego wygaśnięcia.

   ESTETINO Sp. z o.o., nr konta: 92 1090 2590 0000 0001 4330 0515 (w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego)

   c. Gotówką przy odbiorze osobistym.

   3. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności”.

   4. Wskazane wyżej płatności kartą kredytową i e-przelewem, płatnościami BLIK dokonywane są z a pośrednictwem serwisu Przelewy24 umożliwiającego autoryzację transakcji. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta.

    

   §8.  Prawo do odstąpienia od umowy

   1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia otrzymania produktu, informując o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
   2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży wyłącznie w przypadku, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. 
   3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest odesłać towar na własny koszt do Sprzedawcy łącznie z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
   4. Sprzedawca przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta pocztą elektroniczną fakturę korygującą w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru zwróconego przez Konsumenta.
   5. Pieniądze uiszczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta tytułem ceny za odesłany towar zostaną zwrócone poprzez bramkę Przelewy24 lub przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego Towaru.
   §9. Reklamacje produktów
    1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta oraz Przedsiębiorcy z prawem konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych artykułach Kodeksu Cywilnego.
    2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta. Aby gwarancja była uznana, produkt musi być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, impregnowany i czyszczony zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego produktu.
    3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta jest uprawniony do wysłania zdjęć produktu, dowodu zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny na adres mailowy: info@mumkashoes.pl. 
    4. W przypadku stwierdzenia, że towar nie był prawidłowo używany lub czyszczony zgodnie z instrukcją, reklamacja może zostać nieuznana przez Sprzedawcę.
    5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych paczek odsyłanych za pobraniem.
    6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca powiadamia Klienta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta pocztą elektroniczną lub telefonicznie o sposobie jej załatwienia.
    7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, towar wadliwy zostanie wymieniony na nowy towar niewadliwy.
    8. W razie trudności z naprawieniem lub wymianą towaru Sprzedawca zwróci Klientowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta równowartość uiszczonej przez niego ceny w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia trudności.

     

    §10. Usługi świadczone drogą elektroniczną

    1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego mumkashoes.pl obejmują następujące ich rodzaje:

     a. prowadzenie kont Klientów, którzy dokonali rejestracji,
     b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
     c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
     d. umożliwienie składania zamówień poprzez wypełnienie formularza zamówienia,
     e. umożliwienie zamieszczania opinii o jakości obsługi oraz produktów oferowanych w sklepie internetowym mumkashoes.pl,
     f. przesyłanie Klientom newsletterów,
     g. przedstawianie Klientom informacji o produktach skorelowanych z ich potrzebami.
     h. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki),
     i. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.

    Usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne.

    2. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na czas nieoznaczony, z wyjątkiem umów, których przedmiotem jest umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym mumkashoes.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia, które zawierane są na czas oznaczony i ustają z chwilą złożenia zamówienia.

    3. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@butymumka.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny.

    4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem, z dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

    5. Reklamacje związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną Klient może wnosić pisemnie na adres korespondencyjny albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@mumkashoes.pl.

    6. W reklamacji celowe jest  oznaczenie rodzaju oraz daty powstania nieprawidłowości oraz podanie innych istotnych okoliczności mogących mieć wpływ na sposób załatwienia reklamacji, a także sformułowanie żądania Klienta i podanie jego danych kontaktowych.

    7. Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie załatwienia reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni od daty wpływu reklamacji.

     

    §11. Postanowienia dotyczące klientów nie będących konsumentami

    1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
    2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
    3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
    4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
    5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
    6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
    7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
    8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
    9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

     

    §12. Postanowienia końcowe

    1. Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2024 r.
    2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
    3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://mumkashoes.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
    4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. W przypadku umów nie mających charakteru ciągłego, np. umowy sprzedaży, zmiana regulaminu nie naruszy praw Klientów nabytych przed zmianą regulaminu. W przypadku umowy o charakterze ciągłym, np. umowa o świadczenie usług elektronicznych, zmiana regulaminu wywoła skutki prawne wobec Klienta tylko wtedy, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianie regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni licząc do dnia otrzymania powiadomienia.
    6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Do umów sprzedaży zawartych z Klientami będącymi Konsumentami znajdują zastosowanie ponadto przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2017, poz. 683 ze zm.).

    Poprzednia wersja regulaminu znajduje się tutaj.